48.2 Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego w większości wynikają z umów najmu powierzchni usługowo – biurowych. Grupa PZU prowadzi politykę zawierania umów na czas określony 3 lub 5 lat z możliwością przedłużenia.

Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Do 1 roku 115 739 27 795
Powyżej 1 roku do 5 lat 261 708 57 573
Powyżej 5 lat 25 431 7 856
Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego, razem 402 878 93 224
 
Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego wykazane w rachunku zysków i strat danego okresu 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Minimalne opłaty z tytułu leasingu operacyjnego 61 198 98 827
Opłaty subleasingowe 50 (10)
Razem 61 248 98 817