TFI PZU — rynek funduszy inwestycyjnych

Na koniec 2015 roku środki zarządzane przez krajowe fundusze inwestycyjne wzrosły o blisko 20,6%. Aktywa dla całego rynku funduszy inwestycyjnych wyniosły 252,19 mld zł wobec 209,08 mld zł na koniec 2014 roku.

Sytuacja na rynku

Na koniec 2015 roku środki zarządzane przez krajowe fundusze inwestycyjne wzrosły o blisko 20,6%. Aktywa dla całego rynku funduszy inwestycyjnych wyniosły 252,19 mld zł wobec 209,08 mld zł na koniec 2014 roku.

W 2015 roku bilans sprzedaży publicznych i niepublicznych rozwiązań oferowanych przez TFI na krajowym rynku wyniósł blisko 37,9 mld zł (na podstawie szacunków Analizy Online). Przyspieszenie rozwoju rynku w ostatnim roku, to przede wszystkim efekt napływu pokaźnych środków do funduszy aktywów niepublicznych kilku TFI.

Jednak biorąc pod uwagę sytuację na rynku funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w 2015 roku krajowi inwestorzy najchętniej wybierali fundusze akcyjne oraz o charakterze absolutnej stopy zwrotu.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych - udział w aktywach stan na 31.12.2015 roku (w %)

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

W wyniku opisanych wcześniej tendencji, w 2015 roku zmieniła się struktura aktywów na polskim rynku TFI. Największą dynamikę wzrostu odnotowały fundusze: aktywów niepublicznych, ochrony kapitału oraz absolutnej stopy zwrotu.

Działalność TFI PZU


W ramach Grupy PZU, działalność na rynku funduszy inwestycyjnych prowadzi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU. Na koniec grudnia 2015 roku TFI PZU zgromadziło aktywa netto o wartości 28 303,3 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ponad 10,8%.
W ramach Grupy PZU, działalność na rynku funduszy inwestycyjnych prowadzi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU. Na koniec grudnia 2015 roku TFI PZU zgromadziło aktywa netto o wartości 28 303,3 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ponad 10,8%. Oferuje ono produkty i usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, w tym dodatkowe programy inwestycyjno - oszczędnościowe w ramach III filaru systemu ubezpieczeń społecznych, a wśród nich: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne, Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz Zakładowe Programy Inwestycyjne (ZPI).

 

Aktywa netto TFI PZU (w mln zł)

Źródło: Analizy Online

Na koniec 2015 roku TFI PZU posiadało w swej ofercie 25 funduszy i subfunduszy, z czego 19 było oferowanych również klientom spoza Grupy.

Według stanu na koniec grudnia 2015 roku TFI PZU zgromadziło aktywa netto o wartości 28 303,3 mln zł, co oznacza ich wzrost o ponad 10,8% w stosunku do stanu na koniec 2014 roku. Tym samym, TFI PZU jest jednym z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce plasując się z końcem roku na drugiej pozycji według wspólnego raportu Analizy Online oraz IZFiA. TFI PZU jest także liderem w segmencie pracowniczych programów emerytalnych wśród wszystkich instytucji działających na tym rynku (nie tylko TFI), gromadząc na koniec ubiegłego roku aktywa o wartości ponad 3,2 mld zł.

Stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych TFI PZU w 2015 roku (w %)


Źródło: Analizy Online

Wzrost aktywów TFI PZU w 2015 roku wynikał przede wszystkim z:

  • aktywnej sprzedaży funduszy i subfunduszy;
  • dalszego rozwoju sieci dystrybucji;
  • wprowadzenia nowych Pracowniczych Programów Emerytalnych;
  • wyników inwestycyjnych wypracowywanych przez zarządzających funduszami.

Czynniki, w tym zagrożenia i ryzyka, które będą mieć wpływ na działalność funduszy inwestycyjnych w 2016 roku

Kondycja rynku funduszy inwestycyjnych i ich wyniki zależeć będą przede wszystkim od:

  • działań banków centralnych;
  • koniunktury panującej na rynkach kapitałowych (w tym cen surowców);
  • atrakcyjności tradycyjnych depozytów bankowych i rentowności skarbowych papierów wartościowych;
  • ustalenia na rynku polskim modelu prowadzenia konwersji pomiędzy funduszami.