20. Koszty administracyjne

Koszty administracyjne według rodzaju 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Zużycie materiałów i energii 56 344 36 708
Usługi obce 315 616 233 534
Podatki i opłaty 30 131 51 335
Koszty pracownicze 804 479 775 232
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 53 014 50 869
Amortyzacja wartości niematerialnych 46 273 38 365
Wynagrodzenia osób obsługujących ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy 212 388 209 376
Inne, w tym: 139 633 132 280
- reklama 78 999 88 941
- pozostałe 60 634 43 339
Koszty administracyjne, razem 1 657 878 1 527 699

Koszty administracyjne obejmują również koszty działalności ubezpieczeniowej niezaliczone do kosztów akwizycji, związane z inkasem składek, koszty związane z zarządzaniem portfelem umów ubezpieczenia, portfelem umów reasekuracyjnych i innych wynikających ze statutowej działalności spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU.