25. Podatek dochodowy w innych całkowitych dochodach

Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Inne całkowite dochody brutto 8 238 20 576
Podatek dochodowy (2 472) (3 383)
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży (404) (1 743)
Rezerwy na odprawy emerytalne i świadczenia pośmiertne (411) 1 526
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych (1 657) (3 166)
Inne całkowite dochody netto 5 766 17 193